Προχωρημένη οδοντική εμφυτευματολογία

  • Αύξηση του όγκου του οστού πριν την τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων με τεχνικές κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης και χρήση αυτομοσχευμάτων, ετερομοσχευμάτων και αλλοπλαστικών μοσχευμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε περιστατικού
  • Ανοικτή ανύψωση ιγμορείου
  • Κλειστή ανύψωση ιγμορείου (χειρισμός εδάφους του ιγμορείου)
  • Kάθετη και οριζόντια αύξησης του όγκου του οστού
  • Διαχείριση οστού (τεχνικές συμπύκνωσης, διάστασης)
  • Διαχείριση μαλακών ιστών